SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamındaki sanayi işletmelerinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve karşılığında sanayi sicil belgesi alınması gerekmektedir. Bu belgeye sahip sanayi işletmeleri, kayıt sırasında verilen bilgilerde bir değişiklik olması, işletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde bu durumları Bakanlığa bildirmek ve sanayi sicil belgesini 2 yılda bir vize ettirmesi gerekmektedir. Öte yandan, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler her yıl Nisan ayının sonuna kadar İşletme Cetvelini elektronik ortamda sicil sistemine aktarmak zorundadır. 6948 sayılı Kanunda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işletmeler için idari para cezası söz konusu olmaktadır. 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1’inci maddesine göre, bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler “sanayi işletmesi,” buralarda yapılan işler “sanayi işleri” ve buraları işletenler “sanayici” sayılmaktadır.

 • SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR
 • İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde Kdv Tecil-Terkin İşleminden Faydalanırlar.(Kdv Ödemezler.)
 • Elektrik Faturalarını  Sanayi Abonesi Tarifnamesinden Öderler.  Bunun Sanayi Sicil Belgesinden Bir Suret Tedaş’a Süresi İçinde Verilmelidir.
 • Kamu İhale Kanununda Yer Alan Yerli İsteklilerin Belirlenmesinde Avantajlıdırlar.
 • Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Sağladığı Desteklerden Yararlanırlar.

İLK DEFA SANAYİ SİCİL BELGESİ ALACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Dilekçe.
 2. İşletmenin bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı Gibidir Onaylı Kapasite Raporu sureti
 3. İşletmenin Sanayi Sicil Beyannamesi
 4. İşletmenin bir önceki yılına ait Yıllık İşletme Cetveli
 5. İşletmenin Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi.
 6. Unvan değişikliği yapılmışsa Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
 7. İşletmedeki makineler ve/veya işletme binası kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesi veya fotokopisi.
 8. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği
 9. Yetki Belgesi

ÖNEMLİ HATIRLATMA

BİRDEN FAZLA ÜRETİM YERİ OLAN İŞLETMELER HER BİR ÜRETİM YERİ İÇİN AYRI AYRI KAPASİTE RAPORU ÇIKARTIP HER ADRES İÇİN AYRI SANAYİ SİCİL BELGESİ ALMASI GEREKMEKTEDİR.

KAPASİTE RAPORUNUN TANIM VE KAPSAMI

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

KAPASİTE RAPORU BAŞVURUSU

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir.

Kapasite Raporu İstek Formu, odalardan ücretsiz temin edilebilmektedir. Temin edilen Kapasite Raporu İstek Formu doldurularak ilgili odaya dilekçe ile başvuru yapılır.

KAPASİTE RAPORU TANZİMİNDE AMAÇ NEDİR?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

KAPASİTE RAPORU İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Oda üyesi olan,
 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.
 • KAPASİTE RAPORU ÜCRETLERİ

Kapasite rapor düzenleme harcı her yıl odalar tarafından belirlenen harç tarifesinde belirtilen tutar kadar odaca tahsil edilmekte olup, ayrıca aşağıdaki TOBB hesaplarına firma adı belirtilerek Birlikçe belirlenen onay harcı yatırılır.

KAPASİTE RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLEME

Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde üç yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan iki ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.

Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.

Raporda yer alan makinalar kiralık veya kira sözleşmesi süresi 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Makina Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu makinalar için kapasite raporu düzenlenmez.

YILLIK İŞLETME CETVELİ İŞLEMLERİ

Sanayi Sicil Kanunun 5.Maddesi Gereği; Yıllık İşletme Cetvelinin Her Yıl İlk 4 (Dört) Ay İçinde (Nisan Ayı Sonuna Kadar) İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE Verilmesi Yasal Zorunluluktur. Kanunun Bu Maddesine Aykırı Hareket Edenler Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmaktadır. Ayrıca, 2 yıl üst üste yıllık işletme cetveli vermeyen firmaların faal olup olmadığı konusunda üretim yerinde İl Müdürlüğü elemanlarınca denetim yapılır.

Sanayi Sicil Belgesinde kayıtlı adresinde üretim faaliyetinde bulunmayan, kapalı olan veya adres tespitinin yapılamadığı başka bir adrese taşınmış olan  firmanın Sanayi Sicil Belgesi İptal edilir. Yıllık işletme cetvelini vermediği için uygulanan idari para cezası ile birlikte, durumunu bildirmediği için uygulanan idari para cezası tahsil edilmek üzere, kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

 1. Dilekçe
 2. Bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli

YILLIK İŞLETME CETVELİNİ HER YIL İLK DÖRT AY İÇİNDE (NİSAN AYI SONUNA KADAR) İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERMEYİ UNUTMAYINIZ.

YILLIK İŞLETME CETVELİ; İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VERİLEBİLECEĞİ GİBİTAAHHÜTLÜ POSTA İLE DE GÖNDERİLEBİLİR.  AYRICA BAKANLIĞIMIZ “http://www.sanayi.gov.tr” WEB SAYFASINDA YER ALAN “YILLIK İŞLETME CETVELİ İŞLEMLERİ” BÖLÜMÜNÜ KULLANARAK ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEBİLİR.